Dolmen de la Jaça d’en Torrent

La Llosa de la Jaça d’en Torrent és un sepulcre tradicionalment classificat com un dolmen simple i que es pot catalogar com a arca de vestíbul pou. És format per una cambra de tres lloses molt ben escairades, clavades en ranures de la roca natural i per una coberta molt interessant, tant pel seu important volum i la seva estructura de doble vertent que la fa semblar una teulada, com pels signes evidents d’haver estat treballada. Cap al 1920 la llosa de la coberta es trencà, perdent el seu aspecte monumental original.