Maçanet de Cabrenys és documentat per primer cop l’any 878 en un precepte de Lluís el Tartamut, on es confirmen les diverses possessions del Monestir de Santa Maria d’Arles. En precisar els límits de la cel·la de Sant Miquel de la Cirera, s’anomena “ipsa roca ubi dicitus Macaneto”.

L’any 954 el comte Guifré de Besalú donà al monestir de Sant Pere de Camprodon un alou situat “intra fines vel terminos de Massanedo in villa que vochant Tapias…”. Una altra notícia segura sobre el lloc de Maçanet i la seva església, la trobem l’any 1017 en la donació del comte Bernat de Tallaferro a la seu de Besalú: “…in valle quae dicitur Mazaneto Ecclesiam sancti Martini”. L’any 1177 s’escriu Sancti Martini de Mazaneto.

Hom creu que el topònim Maçanet és d’origen llatí i significa “pomerar” (terra de pomeres). L’afegitó “de Cabrenys” prové de la senyoria que ostentaren sobre el lloc els  Serrallonga, barons de Cabrenç al Vallespir, baronia que passà, per casament, a una branca dels Rocabertí el segle XIV.